Doprava ZDARMA nad 40€ do 22.5.2018

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť FITplanet SK s.r.o. , so sídlom Liešťany 438, 972 27 Liešťany,

IČO: 46641360, DIČ: 2023492702, IČDPH: SK2023492702 , ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo :26166/R, (ďalej len predávajúci).

Zákazníkom ( ďalej jen ,,Kupujúci” )  je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu www.fitplanet.sk . Používaním internetového obchodu www.fitplanet.sk predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

II. Objednávka a storno objednávky

Elektronická objednávka kupujúceho realizovaná prostredníctvom internetového obchodu www.fitplanet.sk predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný oznámením o prijatí objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailového „potvrdenia objednávky“, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri jeho registrácii v internetovom obchode  www.fitplanet.sk, alebo na e-mailovú adresu uvedené pri zadávaní objednávky (objednávka bez registrácie). 

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

- nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na bankový účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil alebo na adresu v lehote 14 dní.

III. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 3. Dodať tovar s daňovým dokladom o predaji

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené kurierskou spoločnosťou
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

IV. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 3. V objednávke pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu

V. Cena a platobné podmienky

Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

Za tovar môže kupujúci platiť:

 • Dobierka: tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní zásielky kuriérovi DHL, lebo Geis. DHL umožňuje aj platbu platobnou kartou cez terminál.
 • Prevod na účet: na konci nákupného procesu ( objednávky ) bude kupujúcemu vystavená proforma (zálohová) faktúra, na základe ktorej kupujúci uhradí celkovú sumu na účet predávajúceho.
 • V hotovosti: osobný odber na predajni FITplanet Sk s.r.o., M.Hodžu 7/A, 971 01 Prievidza

 

VI. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci doručuje objednaný tovar kupujúcemu prostrdníctvom kurierskej služby DHL, alebo Geis na adresu uvedenú v objednávke. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupojúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zasielky. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru ( daňový doklad ). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný listak to vyžaduje povaha tovaru. 

Doba dodania:

 • Tovar označený ,,Skladom" je vyexpedovaný do 24hodín od potvrdenia objednávky, dodanie trvá 1 - 2 pracovné dni
 • Tovar v ,,Extronom sklade" je vyexpedovaný od 2 do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky, dodanie trvá 3 - 5 pracovných dní

V nietkorý prípadoch ( väčší objem objednávky, nadrozmerný tovar, vypredanie zásob ) sa môže doba dodania predĺžiť, do doby kým nebude tovar opätovne naskladnený. O tejto skutočnosti je predávajúci informovať kupujúceho telefonicky a e-mailom.

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Slovensko

Pri nákupe do 70€  cena dopravy: 2,50€ platba prevodom, 3,50€ platba na dobierku

Pri nákupe nad 70€ doprava ZDARMA

Česká republika

Pri nákupe do 1800Kč cena dopravy: 90Kč platba prevodom, 120Kč platba na dobierku

Pri nákupe nad 1800Kč doprava ZDARMA

Tovar zasielame kurierskou službou DHL a Geis

 

VII. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. 
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 21 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu FITplanet SK s.r.o., M.Hodžu 7/A, 971 01 Prievidza. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie pri preprave k nám. Vrátený tovar formou dobierky nepreberieme!
 3. Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky: tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť používaný, tovar musí byť nepoškodený, tovar musí byť kompletný, tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe ( kópia) a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy. Uveďte aj číslo účtu vo forme IBAN, kde budú zaslaná peniaze.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

VIII. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný tovar skontrolovať inheď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť po prevzatí zásielky do 2 dní a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru , nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné tovar zaslať na adresu uvedenú v kontaktoch, príp. na daňovom doklade, spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu. Reklamácia bude vybavená v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príp. Občianskeho zákonníka.. Poškodenie tovaru pri preprave k Predávajúcemu, má za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame preto tovar zasielať doporučene a poistený.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a)označenie a popis závady 
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu daňového dokladu
d)kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní, od  uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady, príp. o dobu potrebnú na odborné posúdenie vady. Po uplynutí tejto lehoty má právo Kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Reklamácie sú vybavované:
- telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0902 726 055
- e-mailom info@fitplanet.sk

Adresa pre zaslanie reklamácie: FITplanet SK s.r.o., M.Hodžu 7/A, 971 01 Prievidza

IX. Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp..
 
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané zachovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa